مدارک لازم برای درخواست ویزای مسابقات ورزشی

لطفا مدارکی که در ذیل می آید به برگه درخواست ویزای خود ضمیمه نمایید تا بتوانیم بصورت روشن و شفاف، شرايط لازم جهت صدور ویزا را بررسی نماییم. لطفا هنگام ارائه درخواست حتمأ به موارد زیر دقت نمایید. حوزه مسئولیت: لطفا در خواست ویزای خود را نزد نمایندگی خارجی آن کشوری از حوزه شنگن ارائه اطلاعت بیشتر دربارهمدارک لازم برای درخواست ویزای مسابقات ورزشی[…]

مدارک لازم برای درخواست ویزای نمایشگاهی

لطفا مدارکی که در ذیل می آید به برگه درخواست ویزای خود ضمیمه نمایید تا بتوانیم به صورت روشن و شفاف شرایط لازم جهت صدور ویزا را بررسی نماییم. لطفا هنگام ارائه درخواست حتما به موارد زیر دقت نمایید: حوزه مسئولیت: لطفا درخواست ویزای خود را نزد نمایندگی خارجی آن کشوری از حوزه شنگن ارائه اطلاعت بیشتر دربارهمدارک لازم برای درخواست ویزای نمایشگاهی[…]

مدارک لازم ویزای آلمان برای بیماران

لطفا مدارکی که در ذیل می آید به برگه درخواست ویزای خود ضمیمه نمایید تا بتوانیم به صورت روشن و شفاف شرایط لازم جهت صدور ویزا را بررسی نماییم. لطفا هنگام ارائه درخواست حتما به موارد زیر دقت نمایید: حوزه مسئولیت: لطفا درخواست ویزای خود را نزد نمایندگی خارجی آن کشوری از حوزه شنگن ارائه اطلاعت بیشتر دربارهمدارک لازم ویزای آلمان برای بیماران[…]